Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als ouder van een kind dat in een pleeggezin woont, heeft u rechten en plichten. Hieronder leest u de belangrijkste rechten en plichten.

Recht op informatie

U heeft recht op informatie over het hulpverleningsplan en om te weten welke beslissingen hulpverleners overwegen. Afhankelijk van de leeftijd wordt ook uw kind hierbij betrokken. De pleegzorgorganisatie bespreekt regelmatig met u hoe het gaat in het pleeggezin, en hoe de zorg voor uw kind verloopt.

Recht op contact

Tijdens de uithuisplaatsing hebben kinderen het recht op contact met hun ouders, als dat niet schadelijk voor ze is. Er worden afspraken gemaakt over een bezoekregeling, hoe vaak en waar het bezoek plaatsvindt.

Kinderbijslag

Als uw kind niet meer thuis woont, kan uw recht op kinderbijslag vervallen. Dat hangt onder andere af van de aantoonbare kosten die u als ouder voor uw kind maakt. Meer informatie hierover vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank.

Recht op hulp en begeleiding

Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Deze hulp moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Zo is bijvoorbeeld vastgelegd dat een kind in het geval van een uithuisplaatsing, indien mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van het kind.

Voor pleegzorg is altijd een verwijzing nodig vanuit de gemeente, bijvoorbeeld via het centrum voor Jeugd en gezin, het wijkteam of de jeugdbescherming. De hulpverleners die beslissen over de plaatsing van uw kind bij pleegouders maken met u afspraken over de hulp en begeleiding.

Het is mogelijk dat u intensievere begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld bij het vergroten van uw opvoedingsvaardigheden. Ook hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.

Recht om een klacht in te dienen

Het kan voorkomen dat er zaken niet goed lopen, en dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld over de begeleiding, over de informatie die u krijgt of over de gang van zaken. Blijf hier niet te lang mee rondlopen, en bespreek dit met de hulpverlener.

Komt u er samen niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de pleegzorgorganisatie of bij jeugdbescherming.

Voor advies, informatie en/of contact met een vertrouwenspersoon voor ouders, kunt u ook contact opnemen met het AKJ.

Onderhoudsplicht

Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen tot ze 21 jaar zijn. Dat betekent dat ouders wettelijk verantwoordelijk zijn om financieel voor hun kinderen te zorgen. Dit is ook zo als het kind niet thuis woont, en als een ouder geen gezag meer heeft over het kind.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien