Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Financiële regelingen

Als pleegouder maakt u extra kosten. Daarom zijn er verschillende financiële regelingen voor pleegouders.

Pleegvergoeding

Als pleegouder ontvangt u een vergoeding van de overheid: de pleegvergoeding. Dit is een vast bedrag per dag dat bedoeld is voor kosten die u maakt voor uw pleegkind. Denk hierbij aan kosten voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport, zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen.

Pleegvergoeding belastingvrij

De pleegvergoeding is geen inkomen en is een belastingvrije vergoeding. U hoeft de pleegvergoeding niet op te geven bij uw inkomstenbelasting, ongeacht het aantal pleegkinderen dat u opvangt.

De pleegvergoeding heeft ook geen invloed op uw:

  • uitkering;
  • bijstand;
  • huur- en zorgtoeslagen;
  • persoonsgebonden budget (pgb);
  • kinderopvangtoeslag.

Ook mag er in geval van schuldsanering of betalingsregelingen bij schulden geen beslag op de pleegvergoeding gelegd worden.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van uw pleegkind. De pleegvergoeding ontvangt u van de pleegzorgorganisatie.

Pleegvergoeding per pleegkind | 2021

Leeftijd Maximaal bedrag per per dag
0 t/m 8 jaar € 19,23
9 t/m 11 jaar €  19,49
12 t/m 15 jaar €  21,22
16 t/m 17 jaar €  23,43
18 jaar en ouder €  23,68

 

Toeslagen voor pleegouders

Toeslagen voor crisisplaatsingen

Staat u ingeschreven als crisispleeggezin, wordt een kind onverwacht in uw gezin geplaatst én is dit zijn of haar eerste uithuisplaatsing? Dan ontvangt u maximaal vier weken een extra vergoeding van €3,84 per kind per dag. Deze vergoeding is bedoeld voor de extra kosten die u in crisissituaties maakt, denk aan extra kleding of de inrichting van de slaapkamer.

Toeslag voor drie pleegkinderen

Zorgt u voor drie of meer pleegkinderen? Dan ontvangt u vanaf het derde pleegkind een toeslag van €3,84 per dag, gedurende de tijd dat er drie of meer pleegkinderen in huis wonen. Deze toeslag is er voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of vervanging van meubels.

Toeslag voor zorg voor een pleegkind met een beperking

Zorgt u voor een  pleegkind met een lichamelijke, geestelijke of zintuigelijke beperking? Dan is een toeslag  mogelijk van maximaal € 3,84 per dag.

De pleegzorgaanbieder beoordeelt of de toeslag in bovenstaande situatie wordt uitgekeerd en beoordeelt de hoogte van de toeslag.

Alle toeslagen ontvangt u van uw pleegzorgorganisatie.

November 2018: Pleegouders houden belastingvrijstelling van hun vergoedingen

Pleegouders houden voor de vergoedingen die ze ontvangen voor het bieden van pleegzorg een belastingvrijstelling.
Voor pleegouders geldt sinds 1 januari 2013 een wettelijke belastingvrijstelling van de pleegvergoedingen, ongeacht het aantal pleegkinderen dat ze opvangen. Voorheen gold de vrijstelling alleen bij opvang van drie of minder pleegkinderen. Bij de invoering is wel aangegeven dat na 5 jaar een evaluatie zou volgen. Die is inmiddels afgerond.
Uit de evaluatie van de wettelijke vrijstelling blijkt dat de maatregel geen ongewenste effecten heeft gehad. Een positief effect van de vrijstelling is dat daarmee administratieve lasten voor pleegouders zijn voorkomen.
Daarom stelt het kabinet voor de vrijstelling van pleegvergoedingen structureel te maken per 1 januari 2019.

Lees hier het bericht van de rijksoverheid.

 

Kinderbijslag en gevolgen inkomen pleegkind

Kinderbijslag

Als u een pleegvergoeding ontvangt, krijgt u geen kinderbijslag. Ook niet als u de voogdij over uw pleegkind heeft. Vervalt de pleegvergoeding? Dan kunt u wel een beroep doen op kinderbijslag.

Inkomen pleegkind 18+

Tot 1 januari 2018 telde het inkomen van het 18-jarige pleegkind mee voor het bepalen van de inkomstenbelasting en het recht op toeslagen. Sinds 1 januari 2018 kunnen pleegkinderen en hun pleegouders aan de belastingdienst vragen om hen niet meer als fiscaal partner aan te merken. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 2017. Let op: u dient dit zelf aan te vragen.

Geen recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting

Met de inkomensafhankelijke combinatiekorting betalen werkende ouders met een kind onder de 12 jaar minder belasting en premies. Pleegouders die een pleegvergoeding ontvangen, hebben geen recht op deze inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Thuiswonende volwassen pleegkinderen en een bijstandsuitkering of AOW-uitkering

Ontvangt u een bijstands- of een AOW-uitkering? En wonen er één of meer voormalig pleegkinderen van 21 jaar en ouder bij u in huis? Dan is dit van invloed op uw bijstandsuitkering of AOW-uitkering. Dit heet de kostendelersnorm.

Meer regelingen, fondsen en informatie over financiën

Pleegouders kunnen een beroep doen op verschillende wettelijke en financiële regelingen, bijvoorbeeld voor zorg, onderwijs, werk en inkomen. Actuele informatie over geldzaken vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Hier vindt u ook een overzicht van fondsen voor financiële ondersteuning.

Wilt u meer informatie over pleegvergoedingen, toeslagen en andere financiële zaken? Vraag dan naar de financiële wegwijzer van uw  pleegzorgorganisatie.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien