Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Mijn pleegkind wordt 18

Als uw pleegkind 18 wordt, is hij of zij voor de wet volwassen. Met ingang van 1 juli 2018 kunnen pleegkinderen standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven, tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg. Daarover hebben Jeugdzorg Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afspraken gemaakt. Ondertussen bereidt het ministerie een wetswijziging voor, waardoor ook in de Jeugdwet komt te staan dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt geboden.

  • Het pleegcontract, de begeleiding en de pleegvergoeding lopen door tot 21 jaar.
  • Een eventuele jeugdbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling of voogdij) eindigt wanneer een pleegkind 18 jaar wordt. Een pleegkind is dan meerderjarig.
  • Pleegzorg boven de 18 jaar is altijd vrijwillig.

Verlengde pleegzorg

Pleegzorg als vorm van verlengde jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, blijft mogelijk vanaf 21 jaar tot 23 jaar. Sommige pleegkinderen hebben ook na hun 21e verjaardag ondersteuning nodig. Daarom kunnen pleegkinderen tot een half jaar na hun 21e verjaardag een beroep doen op verlengde jeugdhulp.

Verlengde jeugdhulp eindigt als er geen hulpvraag meer is, als het pleegkind geen hulp meer wil, of als het pleegkind 23 jaar is.

Financiële zaken als uw pleegkind 18 wordt

Mijn pleegkind volgt een opleiding

  • Volgt uw pleegkind een voltijds beroepsopleiding (bol) van minimaal 1 jaar in het mbo ? Dan kan hij of zij studiefinanciering aanvragen. De studiefinanciering voor mbo’ers bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart.
  • Volgt uw pleegkind een voltijds- of duale opleiding aan een hbo of universiteit (van minimaal 1 jaar)? Dan krijgt hij of zij een reisproduct voor de ov-chipkaart en kan hij of zij een studielening aanvragen. Deze lening moet na de studie terugbetaald worden. Deze lening is niet verplicht. Onder bepaalde voorwaarden kan uw pleegkind een aanvullende beurs aanvragen.

Vraag de basisbeurs (voor het mbo), een lening (voor hbo en universiteit)  en/of aanvullende beurs bij voorkeur 3 maanden voordat uw kind 18 wordt aan. Voor het aanvragen van een aanvullende beurs is het inkomen van een pleegouder niet leidend.

Mijn pleegkind werkt

Werkt uw pleegkind en is het inkomen minder dan het minimumloon? Dan kan hij of zij zich melden bij het UWV of op Werk.nl voor aanvullend werk, ander werk en/of scholing.

Mijn pleegkind werkt en studeert niet

Als uw pleegkind niet studeert en ook niet werkt, kan hij of zij een beroep doen op het UWV voor het vinden van werk en/of scholing. Pleegkinderen onder de 21 jaar, waarvan de pleegouders een pleegvergoeding ontvangen, komen niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Pleegkinderen tussen de 21 en 23 jaar kunnen – onder bepaalde voorwaarden – wel een bijstandsuitkering aanvragen.

Mijn pleegkind is arbeidsongeschikt

Is uw kind volledig arbeidsongeschikt en kan hij of zij ook in de toekomst niet meer werken? Dan kan uw pleegkind bij het UWV een beroep doen op de Wajong voor arbeids- en inkomensondersteuning: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Is uw pleegkind gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan valt hij of zij onder de Participatiewet. De uitvoering van deze wet ligt bij de gemeente.

Met elkaar afspraken maken

Uw pleegkind krijgt zijn of haar inkomsten op een eigen bankrekening gestort. Het is belangrijk om op tijd duidelijke afspraken te maken over geld en die op papier te zetten, of er nu sprake is van voortgezette jeugdhulp of niet. Wat u met elkaar afspreekt, is afhankelijk van de inkomsten van uw pleegkind. De pleegzorgbegeleider en/of jeugdbeschermer kunnen u hierbij helpen.

Zorgverzekering

Wanneer een pleegkind 18 jaar wordt, is hij of zij voor de wet volwassen en moet zelf een zorgverzekering regelen. Een volwassen pleegkind kan mogelijk zorgtoeslag aanvragen.


>> Op Kwikstart staat meer informatie en een uitgebreide checklist wat jongeren moeten regelen als ze 18 jaar worden.

 

 

Week van de Pleegzorg 2020 van 28 oktober t/m 4 november