Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Woordenboek pleegzorg

In de pleegzorg wordt veel vaktaal gebruikt. Vraagt u zich af wat een term uit de pleegzorg betekent? Zoek hem hier op.

Schriftelijke aanwijzing

Als een kind onder toezicht is gesteld en de ouders en/of het kind willen niet meewerken of komen afspraken niet na, dan kan een jeugdbeschermer een schriftelijke aanwijzing opstellen.

Een schriftelijke aanwijzing is een verplichte opdracht en moet zo concreet mogelijk zijn. Als ouders de aanwijzing niet opvolgen, dan kan de gezinsvoogd de kinderrechter met een verzoekschrift vragen de aanwijzing alsnog op te volgen. Ouders kunnen ook bezwaar of beroep aantekenen tegen de aanwijzing.

Bestandspleegzorg

Dit is pleegzorg door pleegouders die een onbekend kind in hun gezin opnemen. Zij zijn voorbereid en gescreend en staan ingeschreven in het bestand van de pleegzorgorganisatie. Een andere vorm is netwerkpleegzorg, dan zorgen familieleden of bekenden voor het kind.

Bijplaatsing

De komst van een pleegkind in een gezin waar al een ander pleegkind woont.

Blokkaderecht

Blokkaderecht geldt als pleegouders tenminste één jaar voor het kind hebben gezorgd met toestemming van de ouders (vrijwillig kader) of indien de gecertificeerde instelling de voogdij uitoefent over het kind. Wanneer pleegouders hiervan gebruik maken moet de rechter om toestemming worden gevraagd om het kind bij pleegouders weg te halen.

Een pleegkind dat met een ondertoezichtstelling langer dan één jaar in hetzelfde pleeggezin woont, kan daar niet door de gezinsvoogd worden weggehaald zonder rechterlijke toets.

Crisisopvang

Opvang door pleegouders als een kind vanwege een crisissituatie niet meer thuis kan blijven.

Deeltijdpleegzorg

Aanvullende opvang voor een kind waar de ouders tijdelijk niet volledig voor kunnen zorgen. Het pleeggezin vangt het kind één of meerdere dagdelen in de week op, een of meer weekenden of (delen van) vakanties. De opvang stopt zodra de thuissituatie weer stabiel is.

Gecertificeerde instelling

Een instelling die in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming uitvoert. Onder jeugdbescherming wordt verstaan: ondertoezichtstelling (OTS), voogdij en jeugdreclassering.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbeschermingsmaatregelen die de kinderrechter oplegt. Dit zijn ingrijpende maatregelen. Daarom stelt de overheid extra eisen aan instellingen die dit soort maatregelen uitvoeren. Zij moeten hiervoor een certificaat halen. De normen waaraan deze instellingen moeten voldoen zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenspraak met de gemeenten en het werkveld geformuleerd.

Gezag

In principe hebben beide ouders van een kind het gezag. De met gezag beklede persoon heeft het recht en de plicht om een kind te (laten) verzorgen en opvoeden. Een jeugdbeschermingsmaatregel beperkt het gezag van ouders.

Gezinshuis

In een gezinshuis zorgen een of twee gezinshuisouders voor een of meerdere kinderen. Een gezinshuis is meestal een ‘gewoon’ huis in een wijk. De gezinshuisouder is een professional, heeft een passende opleiding gevolgd en krijgt betaald voor de zorg aan de kinderen.

Gezinsvoogd

Een gezinsvoogd is een medewerker van een Gecertificeerde Instelling die wordt benoemd bij een ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij. Hij/zij voert de OTS of voogdij uit. De (gezins)voogd is verantwoordelijk voor het schrijven van het Plan van Aanpak en ziet toe op de uitvoering daarvan. Per 1 januari 2015 is Jeugdbeschermer de nieuwe naam van de Gezinsvoogd.

Hulpverleningsplan

Het plan waarin de doelen van de jeugdhulp en de bijbehorende afspraken beschreven staan. Een eerste plan moet binnen 6 weken na een plaatsing klaar zijn. Het hulpverleningsplan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het hulpverleningsplan kan alleen in overleg met ouders en pleegouders, en – vanaf een bepaalde leeftijd – ook met het pleegkind gewijzigd worden.

Hulpverleningsvariant

Een vorm van pleegzorg waarbij wordt onderzocht of terugplaatsing naar de eigen ouders mogelijk is. Pleegouders en hulpverleners helpen het kind en de ouders op weg, zodat ze het vervolgens zelf weer aankunnen. Zo’n plaatsing duurt een paar maanden tot enkele jaren.

Jeugdbeschermer

Een jeugdbeschermer, ook wel (gezins)voogd genoemd, is een medewerker van een Gecertificeerde Instelling die wordt benoemd bij een ondertoezichtstelling (OTS) of  voogdij. Hij of zij is verantwoordelijk voor het schrijven van het Plan van Aanpak en ziet toe op de uitvoering daarvan.

Kinderbeschermingsmaatregel

Als problemen in een gezin niet met vrijwillige hulp kunnen worden opgelost of als het gezin de hulp niet wil aanvaarden, vraagt de Raad voor de Kinderbescherming aan de rechter om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken, te weten de OTS of voogdij. De kinderrechter beslist dan dat een ouder niet meer (volledig) verantwoordelijk is voor zijn of haar kind.

Kinderrechter

De rechter die boordeelt of een verzoek, bijvoorbeeld tot het uitspreken van een OTS, volgens de wet kan worden ingewilligd. Dit verzoek kan worden ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming, de ouders of verzorgers of een jongere boven de 12 jaar.

Maatschappelijk werker

Algemene term voor iemand die de hogere beroepsopleiding maatschappelijk werk en dienstverlening heeft gevolgd. Zowel de jeugdbeschermer als de pleegzorgbegeleider zijn maatschappelijk werkers. Per september 2018 heet de opleiding Social Work en worden maatschappelijk werkers ook wel social workers genoemd.

Netwerkpleegzorg

Pleegzorg voor een kind van familie of bekenden.

Opvoedingsvariant

Pleegzorgplaatsing waarbij pleegouders de verantwoordelijkheid op zich nemen om het kind op te voeden totdat het meerderjarig is. Bij deze variant spelen de eigen ouders vaak nog wel een belangrijke rol, maar zal het kind niet meer bij hen gaan wonen.

Ondertoezichtstelling (OTS)

Kinderbeschermingsmaatregel waarbij de ouder het gezag houdt over het kind en het kind en de ouders begeleiding krijgen van een jeugdbeschermer. Belangrijke beslissingen mogen de ouders niet meer alleen nemen, maar moeten ze eerst bespreken met hun jeugdbeschermer.

De jeugdbeschermer kan in het belang van het kind zelf beslissingen nemen, bijvoorbeeld over het starten van therapie of het veranderen van school. De kinderrechter beslist bij het verloop van de maatregel of  deze verlengd moet worden.

Pleegoudervoogd

Dit is een pleegouder, die voogd is van het pleegkind en daarmee het gezag heeft over het pleegkind. Lees meer over pleegoudervoogdij.

Pleegzorgorganisatie

Een pleegzorgorganisatie geeft voorlichting, werft nieuwe pleegouders en bereidt hen voor op het pleegouderschap, bemiddelt bij het plaatsen van kinderen en jongeren bij pleegouders en ondersteunt en begeleidt de pleegouders en het pleegkind gedurende de plaatsing. De pleegzorgorganisatie kan ook begeleiding aan ouders bieden. Vind een pleegzorgorganisatie in uw regio.

Pleegzorgbegeleider

Werknemer van de pleegzorgorganisatie, die pleeggezinnen ondersteunt. De pleegzorgbegeleider komt regelmatig op bezoek in het pleeggezin en heeft ook contact met het pleegkind. Hij of zij begeleidt soms ook de ouders.

POR

De pleegouderraad (POR) is een groep pleegouders die de belangen van pleegouders van een pleegzorgorganisatie behartigt. De POR is de officiële vertegenwoordiging van de pleegouders binnen de pleegzorgorganisatie en heeft een wettelijke status met rechten en plichten.

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen. Dat doet zij als een kind ernstig in de knel dreigt te raken. De Raad is geen hulpverleningsinstantie.

Therapeutische pleegzorg

Dit is een intensieve variant van pleegzorg voor langere tijd. Naast extra begeleiding voor de pleegouders, zijn ook extra diagnostiek en therapie voor het pleegkind beschikbaar.

Toegang tot jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de toegang tot jeugdhulp, waaronder ook pleegzorg. De aanpak van gemeenten verschilt van elkaar. Veel gemeenten hebben een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een wijkteam waarin verschillende jeugdorganisaties samenwerken.

Vakantiepleegzorg

Een vorm van pleegzorg waarbij een kind één of meerdere vakanties in een pleeggezin doorbrengt. Het kind woont (nog) bij de ouders, in een leefgroep, een gezinshuis of in een ander pleeggezin.

Voogd

In het kader van een kinderbeschermingsmaatregel is de voogd meestal de medewerker van de Gecertificeerde Instelling, ook wel jeugdbeschermer genoemd, die de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van een kind draaft. Dit gebeurt als de kinderrechter een gezagsbeëindigende maatregel heeft uitgesproken – waardoor de ouders geen gezag meer hebben – of als de ouders overleden zijn.

Voogdij

Kinderbeschermingsmaatregel waarbij de rechter de verantwoordelijkheid voor de opvoeding (het ‘wettelijk gezag’) aan iemand anders toewijst. Dit is meestal een Gecertificeerde Instelling, die dan een voogd aanwijst. Ook een pleegouder kan voogd worden. Dit noemen we pleegoudervoogdij.

 

Weekendpleegzorg

Een pleegkind brengt een of meerdere weekenden per maand door in een pleeggezin. Het kind woont bij de ouders, in een leefgroep, een gezinshuis of in een ander pleeggezin.

Mist u een woord? Mail het ons.

 

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien