Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Vakliteratuur

Er is veel vakliteratuur geschreven over allerlei facetten van het pleegouderschap. Onderstaand vindt u een selectie.

Gedeeld opvoederschap, een groots gebaar!
Annet van Zon, 2018

Dit is de Mulock Houwer lezing 2018 door Annet van Zon, Bestuurder Entrea-Lindenhout over de samenwerking tussen ouders en pleegouders.

Rapportage ‘Pleegouder worden, een onderzoek naar de motieven van aspirant-pleegouders voor pleegouderschap en de beweegredenen om hier (toch) van af te zien’

Ouderschap zonder opvoederschap – Ouders over verlies van opvoederschap en samenwerking met pleegouders
Gé Haans, 2017

Falend ouderschap is bijna het ergste dat je kan overkomen. Geen wonder dat veel van deze ouders besluiten een levenslang gevecht aan te gaan met de instanties die zij verantwoordelijk achten voor het grootste verlies dat hen is overkomen.
Gé Haans wil deze ouders met dit boek een podium geven. Op basis van zeventien diepte-interviews wil hij meer begrip kweken voor deze ouders, voor hun verdriet, hun gevoelens van onrecht, hun strijd en voor het gegeven dat deze wonden niet kunnen helen. Naast de ouders zelf, komen ook experts op het gebied van jeugdbescherming en pleegzorg aan het woord.

Paraplu voor Pleegouders in de juridische praktijk
Mariska Kramer, 2017

Juridische kost voor pleegouders aan de hand van praktijkvoorbeelden, uitgelegd in gewone mensentaal. Een praktisch en oplossingsgericht boek voor alledaagse juridische vragen rond pleegzorg – ook voor de professional.
Mariska Kramer werkt al jaren als advocaat in de jeugdzorg en houdt zich vooral bezig met de rechten van (pleeg)kinderen en (pleeg)ouders. Zij publiceert regelmatig over dit onderwerp en heeft een vaste juridische rubriek in BIJ ONS, tijdschrift voor pleegzorg.

Pleegzorg in beeld – Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg
Marjan Hoogland (red.), Ton Stroucken, Dorini Janssen, Marjolein van Nieuwenhuizen, Janine Kampjes-Koster, Anita Venderbosch, Thea van Erp, Anny Havermans en Corinne Verheule. 2017

Video-interactiebegeleiding in de pleegzorg is met name gericht op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces van pleegkinderen in de eerste maanden na plaatsing in het pleeggezin. Dit proces staat niet op zichzelf, maar ontwikkelt zich gaandeweg in de alledaagse omgang tussen pleegouders en pleegkind. Deze handleiding beschrijft de methodiek en illustreert deze aan de hand van vele (voor)beelden uit de praktijk.

De Kleine Gids Pleegzorg
Juridisch en pedagogisch (ver)antwoord, dr. Petra Bastiaensen en mr. Mariska Kramer, 2012

De Kleine Gids Pleegzorg beschrijft in toegankelijke taal de nieuwe wetsvoorstellen over de jeugdzorg en de meest actuele juridische en pedagogische uitgangspunten, met betrekking tot doel en duur van een pleegzorgplaatsing, overplaatsing van pleegkinderen en bezoekregeling tussen pleegkinderen en

Methodiekboek Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie
Ouders helpen bij het invullen van de ouderrol na plaatsing van hun kind bij pleegouders, G. Haans e.a., 4e herziene druk 2017

Het ‘Methodiekboek Ouderbegeleiding bij roldifferentiatie’ van G. Haans e.a. beschrijft een methode om ouders te begeleiden bij een pleegzorgplaatsing als opvoedingsvariant. In de begeleiding gaat het om verwerking van het verlies en het vinden of accepteren van een nieuwe rol als ouder.
De auteurs beogen met dit methodiekboek inzicht te geven in de mechanismen, waarvan ouders zich bedienen en in de positie van het betrokken kind. Vervolgens werken zij een methode uit waarmee (pleeg)ouderbegeleiders de ouders kunnen begeleiden bij de verliesverwerking, en in het vinden of accepteren van hun nieuwe rol. Speciale aandacht besteden de auteurs aan het gebruik van de methodiek in geval van psychopathologie bij ouders.

Kiezen voor kinderen: een nieuwe blik op het samenspel in pleegzorg
Joep Choy en Ellen Schulze, 2009

Het boek is te bestellen via www.spirit.nl of per mail voor € 25,- inclusief verzendkosten.

Pleegkinderen hebben er recht op om zo snel mogelijk te weten of zij terug gaan naar huis of in een pleeggezin blijven wonen. In de praktijk komt het vaak voor dat hierover geen knoop wordt doorgehakt. Het telkens uitstellen van een duidelijk besluit is schadelijk voor de ontwikkeling van een kind.
Het boek beschrijft een aanpak om het toekomstperspectief van het kind op systematische wijze te onderzoeken. Hiertoe wordt onder andere de ‘beoordelingsboog’ geïntroduceerd. Met dit instrument kunnen pleegzorgwerkers aan de hand van negen factoren een gedegen advies formuleren over het perspectief van het kind. Het belang van het kind bij een veilig ontwikkelingsklimaat geeft bij deze advisering de doorslag.


>> Meer boeken en tijdschriften over pleegzorg

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien