Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Veelgestelde vragen

Pleegzorg
Welke eisen worden er aan pleegouders gesteld?

Een pleegouder dient aan verschillende eisen te voldoen. U dient bijvoorbeeld minimaal 21 jaar te zijn. De instelling voor pleegzorg vraagt – na uw toestemming – voor u een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast kan een medische verklaring onderdeel uitmaken van de aanmeldingsprocedure. Tot slot dient uw leefsituatie stabiel te zijn. Wat betreft de samenstelling van uw gezin zijn er geen voorwaarden. U kunt gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Het is belangrijk dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Lees meer over de eisen die gesteld worden voor het pleegouderschap.

Wij zijn een homopaar. Kunnen wij pleegouders worden?

Als u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden en u voldoet aan de eisen die aan pleegouders worden gesteld, dan kunt u pleegouder worden. Uw seksuele geaardheid speelt daarbij geen rol.

Lees meer over de criteria en de stappen die u doorloopt om pleegouder te kunnen worden.

Is er een maximumleeftijd voor pleegouders?

Er is geen formele maximumleeftijd. Het verschilt per vorm van pleegzorg hoe belangrijk leeftijd is. Bij deeltijdpleegzorg en crisisopvang is de leeftijd voor pleegouders minder belangrijk dan bij langdurende pleegzorg. Bij een langdurende plaatsing van kinderen jonger dan 4 jaar is de leeftijd voor pleegouders een belangrijke factor. Daarbij hanteren we de volgende vuistregel: pleegouders mogen maximaal 45 jaar oud zijn, en er mag maximaal 40 jaar leeftijdsverschil zijn tussen pleegouder en pleegkind. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen, als de situatie daarom vraagt.

Lees meer over de criteria en de stappen die u doorloopt om pleegouder te kunnen worden.

Lees het het interview met Anne Steijn en Harm Koops, die pleegouder werden toen ze met pensioen gingen.

Mijn partner en ik werken allebei en zijn dus niet vaak thuis. Kunnen wij pleegouder worden?

Of het mogelijk is werk en pleegzorg te combineren hangt af van de vorm van pleegzorg waarvoor u kiest. Bij weekend- en vakantieopvang is het meestal geen probleem dat beide pleegouders werken. Bij schoolgaande kinderen is het mogelijk te werken tijdens schooltijden. In sommige gevallen is bij een langdurende plaatsing kinderopvang beperkt mogelijk.

‘Carrièrevrouw, moeder én pleegouder’, Lees het interview met Sonja Loth.

‘Dertig, fulltime banen én pleegouder: het kan!’, Lees het interview met Rob en Renée.

Kan ik als alleenstaande pleegouder worden?

Ook een alleenstaande kan pleegouder kan worden. Er zijn vele vormen van pleegzorg. Welke vorm het beste bij uw situatie past, bepaalt u – in overleg met de begeleider(s) – tijdens het voorbereidings- en selectieprogramma.

Kunnen we een zorgboerderij of gezinshuis beginnen via pleegzorg?

Zorgboerderijen zijn in opkomst in ons land, maar het is nog heel wisselend hoe een en ander geregeld wordt. In veel regio’s zijn er gezinshuizen. Of er behoefte is aan een zorgboerderij, kunt u navragen bij de pleegzorgorganisatie in uw regio; zie hiervoor onze webpagina. Informatie over gezinshuizen staat op Gezinshuis.com

Ik zorg voor een kind van familie of bekenden. Kan ik officieel pleegouder worden?

Ja, dit kan in veel gevallen. We noemen dit netwerkpleegzorg. U regelt de zorg dan officieel en maakt afspraken over bijvoorbeeld opvoeding en financiën. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor netwerkpleegzorg. Daarna doorloopt u een procedure bij de pleegzorgorganisatie in uw regio. Lees meer over zorgen voor een kind van familie of bekenden.

Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie?

Pleegzorg is in principe tijdelijk, het doel is dat kinderen weer bij hun ouder(s) gaan wonen. Kinderen blijven, indien mogelijk, contact houden met hun ouders, ook als zij in een pleeggezin wonen. Een pleegkind kan enkele dagen tot jaren in een pleeggezin verblijven, een adoptiekind blijft altijd deel uitmaken van het adoptiegezin.

Bij adoptie wordt het kind juridisch een eigen kind van de adoptieouders. Het krijgt bijvoorbeeld ook de achternaam van de adoptieouders. Een pleegkind houdt de achternaam van de ouders. Belangrijke beslissingen worden, indien mogelijk, in overleg met de ouders, of met jeugdbescherming, genomen.

Ik heb het financieel niet breed. Kan ik wel pleegouder worden?

De pleegvergoeding voorziet in de kosten die u maakt voor uw pleegkind. Denk aan kosten voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport, zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen. Lees hierover meer bij financiën en regelingen. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen staat een overzicht van fondsen en instanties waar u terecht kunt voor extra financiële ondersteuning.

Moet een pleegkind een eigen kamertje hebben?

Een aparte slaapkamer is op zich geen absolute noodzaak. Maar een kind heeft ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn en om zich af en toe te kunnen afzonderen. Dat geldt nog sterker bij pleegkinderen die veel hebben meegemaakt. Daarom hebben we een voorkeur voor pleegouders die een pleegkind een eigen kamer kunnen bieden.

Ik woon net over de grens met België / Duitsland. Kan ik pleegouder worden?

Als u niet in Nederland woont – zelfs al is het nét  over de grens – kunt u helaas geen pleegouder worden bij een Nederlandse pleegzorgorganisatie. Dat heeft met de wetgeving te maken, waar pleegzorg onder valt. Hierdoor kunnen de juridische en financiële zaken niet (goed) geregeld worden als u in het buitenland woont. U kunt zich natuurlijk wel aanmelden bij een pleegzorgorganisatie in het land waar u woont.

Pleegkinderen
Hoe wordt een kind een pleegkind?

Een kind wordt niet zomaar uit huis geplaatst. Als pleegzorg nodig is, is er altijd iets ernstigs aan de hand. De ouders kunnen niet zorgen voor het kind en/of het is thuis onveilig voor het kind. De gemeente is verantwoordelijk voor de beslissing om een kind bij pleegouders te plaatsen, Daarnaast heeft de kinderrechter de bevoegdheid om een kind uit huis te plaatsen en te kiezen voor pleegzorg. Lees hier meer bij ‘Wat is een pleegkind?’

Kan een kind met een beperking bij pleegouders wonen?

Een kind met een beperking vraagt extra verzorging en aandacht van ouders. Niet alle ouders kunnen dat bieden. Pleegzorg kan dan een uitkomst zijn. Sommige ouders worden al voldoende ontlast als hun kind regelmatig een weekend naar een pleeggezin kan. Ze kunnen dan de rest van de tijd de verzorging en opvoeding goed aan. Voor andere ouders is het beter als hun kind in een pleeggezin woont. Voor pleegzorg voor kinderen met een beperking is er een landelijke pleegzorgorganisatie, de William Schrikkergroep.

Kunnen alle kinderen geholpen worden bij pleegouders?

Voor de meeste kinderen is het het beste om op te groeien in een pleeggezin of gezinshuis, met persoonlijke aandacht van dezelfde personen. Er zijn echter ook kinderen die beter opgevangen kunnen worden in een leefgroep. Bijvoorbeeld omdat ze ernstige gedrags- of hechtingsproblemen hebben waarvoor een professionele behandeling nodig is. Of omdat ze beter functioneren in de anonimiteit van een groep dan in een gezin. Dit geldt echter voor een beperkte groep. In een leefgroep verblijven vaak meerdere kinderen, die begeleid worden door hulpverleners.

Kan een pleegkind naar de kinderopvang?

In overleg met de pleegouders bekijkt de pleegzorgorganisatie of kinderopvang passend is voor het kind is en welke soort opvang dan het meest geschikt is: gastouders, kinderdagverblijf of oppas thuis. Omdat pleegkinderen al veel hebben meegemaakt, is fulltime kinderopvang meestal niet goed.

Een pleegkind in dezelfde leeftijd als eigen kinderen: kan dat?

Het is beter als het leeftijdsverschil tussen uw eigen kind en uw pleegkind niet te klein is. Kinderen hebben dan sneller het gevoel een eigen plek in het gezin te hebben. Bovendien kan een pleegkind door zijn of haar geschiedenis een achterstand hebben opgelopen; het is voor een pleegkind niet fijn om zichzelf dagelijks te meten met een kind van dezelfde leeftijd. Voor uw eigen kind kan een te klein leeftijdsverschil betekenen dat zijn eigen plekje in het gezin minder duidelijk wordt.

Pleegtieners, leuk of lastig?

Pleegtieners zijn te jong om op eigen benen te staan en hebben behoefte aan een veilige plek. Ze willen wel steeds meer hun eigen ding doen. Het accent voor pleegouders ligt vooral op begeleiding naar zelfstandigheid. Bijvoorbeeld door te helpen met hun huiswerk of het leren omgaan met geld of het nakomen van afspraken. Samen shoppen of op de bank een soap kijken vinden ze vaak ook fijn. Toch zal het in huis soms best wel eens ‘knetteren’. Hevige discussies over uitgaan of hoe laat ze thuis moeten zijn, daar moet u als pleegouder van een tiener niet vreemd van opkijken. Lees meer over pleegtieners.

Hoe bereid ik mijn eigen kind(eren) het beste voor?

Het is belangrijk om kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, te betrekken in uw keuze om pleeggezin te worden. U kunt kinderen uitleggen dat niet alle kinderen het geluk hebben om in hun eigen gezin op te groeien. Bespreek ook wat de komst van een pleegkind voor hen concreet kan betekenen: een extra kind aan tafel, aandacht en soms ook speelgoed delen, maar ook iemand om mee te spelen. Er zijn diverse leuke kinderboeken over pleegzorg om (samen) te lezen.

Pleegouders
Hoe wordt een pleeggezin begeleid?

Elk pleeggezin wordt begeleid door een hulpverlener van de pleegzorgzorgorganisatie, de ‘pleegzorgbegeleider’ of ‘pleegzorgwerker’. Deze begeleider is het aanspreekpunt voor opvoedvragen en allerlei praktische zaken. Ook onderhoudt de pleegzorgbegeleider het contact met de ouders en, wanneer er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel, met de jeugdbescherming. Lees meer over de begeleiding van pleegouders.

De situatie in het gezin van mijn dochter is niet in orde. Kan ik pleegouder van mijn kleinkind worden?

Wanneer u overweegt om pleegouder van uw kleinkind te worden, neem dan contact op met de gemeente waarin uw kleinkind woont. De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp en dus ook voor pleegzorg. Als de gemeente oordeelt dat pleegzorg de gewenste oplossing is, toets de pleegzorgorganisatie vervolgens of u aan de criteria voor pleegouderschap voldoet. Lees hierover meer bij Zorgen voor een kind van familie of bekenden.

Krijgt een pleegouder een financiële vergoeding?

Pleegouders ontvangen een onkostenvergoeding. De belastingdienst of andere overheidsinstellingen tellen deze vergoeding niet als inkomen mee. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van het pleegkind. Bij crisisopvang is er de eerste vier weken een toeslag voor de extra kosten die pleegouders maken. De pleegzorgorganisatie regelt dat het pleegkind is verzekerd tegen WA- en ziektekosten. Pleegouders hebben, net als alle ouders, recht op betaald zorgverlof. Lees meer over financiën en regelingen.

Ouders
Word ik betrokken bij de keuze van een pleeggezin voor mijn kind?

Als het mogelijk is, dan wordt u betrokken bij de keuze van een passend pleeggezin voor uw kind. Helaas kan dat niet altijd. Bijvoorbeeld bij opvang tijdens crisissituaties, dan moet er vaak snel een gezin gevonden worden voor uw kind en dan is overleg niet mogelijk.

Wordt mijn kind in een pleeggezin geplaatst met dezelfde achtergrond, normen en waarden?

Van pleegouders wordt verwacht dat zij een stabiele en veilig plek bieden en dat zij respect hebben voor het pleegkind en diens achtergrond. Dat betekent niet dat zij zelf perse dezelfde achtergrond hebben als u heeft.

Bij de keuze van een passend pleegezin speelt veel mee. Niet alleen de visie op opvoeding, de achtergrond, en normen en waarden, maar ook praktische zaken, zoals de woonplaats van de pleegouders en de gezinssamenstelling.

In de keuze voor een pleeggezin wordt gekeken naar welk gezin het beste past bij uw kind en de situatie waarin uw kind zich op dat moment bevindt. Bij opvang tijdens een crisissituatie is het bijvoorbeeld zaak om snel een plek te vinden voor uw kind. Dan zijn praktische zaken vaak belangrijker. Is er meer tijd om een gezin te vinden, dan worden andere zaken zwaarder meegewogen.

Pleegzorg helpt mijn kind, maar wie helpt mij?

De hulpverlener die u en uw kind naar pleegzorg heeft doorverwezen, maakt met u afspraken over de hulp aan u. Dat kan begeleiding zijn vanuit de gemeente, via het centrum voor Jeugd en gezin of het wijkteam of door de jeugdbescherming.

Waar kan ik als ouder terecht voor steun of advies als de hulp niet goed loopt?

Ouders van uit huis geplaatste kinderen kunnen voor steun en advies contact opnemen met een (cliënten)vertrouwenspersoon bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie. Een vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, geeft informatie, kan helpen contact te leggen met organisaties en meegaan naar een afspraak.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.